Wat is PGB?

PGB staat voor persoonsgebonden budget

Als een volwassene of een kind zorg nodig heeft vanwege een aandoening, handicap of ouderdom, kan hij of zij recht hebben op een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kan iemand zelf een zorgverlener inhuren en afspraken maken over de zorg die nodig is. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat iemand zelf in staat moet zijn om het PGB te beheren. Is iemand niet in staat om dit zelf te doen dan wordt er een vertegenwoordiger aangesteld. Voor jongeren (PGB Jeugdwet) kan bijvoorbeeld de ouder officieel tot vertegenwoordiger worden benoemd.

Voor wie is het PGB?

Volwassenen of kinderen die ziek zijn of een beperking hebben, en ouderen die extra hulp nodig hebben kunnen recht hebben op een persoonsgebonden budget.

Zij kunnen op verschillende manieren een PGB aanvragen:

  • bij de eigen gemeente (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • het zorgkantoor of (Wet Langdurige Zorg)
  • de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)

Downloads

Uitgeschreven tekst voor toegankelijkheid

PGB en de verschillende wetten
Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen een PGB toegewezen krijgen, waarmee zij zelf hun zorg kunnen inkopen. De verschillende vormen zijn Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jeugdwet
De Jeugdwet is voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders. De wet biedt hulp, zorg en ondersteuning en wordt geregeld door de gemeente. Een ander deel van de zorgtaken voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekeringswet
Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen met een indicatie voor verpleging en verzorging een PGB van krijgen hun zorgverzekeraar. Dit gebeurt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet langdurige zorg
Zorg vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, bijvoorbeeld thuis. Vanuit de Wlz wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzocht of iemand recht heeft op zorg. Het CIZ geeft een indicatie af of iemand recht heeft op zorg en stuurt dit naar het zorgkantoor in de regio van degene die zorg nodig heeft. Het zorgkantoor regelt vervolgens de toekenning van het Wlz-PGB.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor volwassenen die thuis ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven. Een Wmo-budget moet worden aangevraagd bij de gemeente. Dit kan een Wmo-HH (huishoudelijke hulp) zijn voor ondersteuning in het huishouden of een Wmo-BG (begeleiding) zijn voor bijvoorbeeld dagopvang of hulp bij persoonlijke verzorging.