Amstelveen,
21
april
2016
|
16:57
Europe/Amsterdam

SVB verstrekt verantwoording Trekkingsrecht pgb Wet langdurige zorg over 2015

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vandaag de verantwoording en controleverklaring Trekkingsrecht pgb Wet langdurige zorg (Wlz) over 2015 verstrekt aan de zorgkantoren. Zoals verwacht is het aandeel rechtmatige betalingen met ruim 46 procent laag. Een rechtmatige betaling is een betaling waarbij alle benodigde documenten aan alle formele eisen voldoen.

Continuïteit van zorg voorop
Het percentage rechtmatigheid komt voort uit het feit dat er begin 2015 met het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, de VNG en ZN is besloten de uitbetaling van declaraties - en daarmee de continuïteit van zorg - voor te laten gaan op het altijd toepassen van alle controles vooraf. Ook als bij voorbeeld een handtekening ontbrak kon toch worden uitbetaald.

Gevolgen voor budgethouders
Als blijkt dat er geen zorg geleverd is terwijl er wel betaald is, wordt het geld teruggevorderd. Als reeds gedane betalingen niet aan alle formele vereisten voldeden - bijvoorbeeld omdat een burgerservicenummer ontbreekt - heeft dat voor de budgethouders geen gevolgen. Wel worden de budgethouders gevraagd om ontbrekende gegevens aan te vullen, zodat de documenten alsnog aan de formele eisen voldoen.

Verantwoording Wmo en Jeugdwet
De SVB verwacht in mei de verantwoording en de controleverklaring Trekkingsrecht pgb voor de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te verstrekken aan de gemeenten en de verantwoording en de controleverklaring pgb ZVW aan de zorgverzekeraars.