Amstelveen,
13
juni
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

SVB verstrekt verantwoording Trekkingsrecht pgb Jeugdzorg en Wmo over 2015

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vandaag de verantwoording en controleverklaring Trekkingsrecht pgb Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet over 2015 verstrekt aan de gemeentes. Voor de Wmo komt de verantwoording uit op een rechtmatigheid van ruim 85%, voor de Jeugdwet is dat percentage ruim 60%. Een rechtmatige betaling is een betaling waarbij alle benodigde documenten aan alle formele eisen voldoen.

Continuïteit van zorg voorop
Het percentage rechtmatigheid komt voort uit het feit dat er begin 2015 met het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, de VNG en ZN is besloten de uitbetaling van declaraties - en daarmee de continuïteit van zorg - voor te laten gaan op het altijd toepassen van alle controles vooraf. Ook als bij voorbeeld een handtekening ontbrak, kon toch worden uitbetaald.

Eventuele gevolgen budgethouders
Als blijkt dat er geen zorg geleverd is terwijl er wel betaald is, wordt het geld teruggevorderd. Als reeds gedane betalingen niet aan alle formele vereisten voldeden - bijvoorbeeld omdat een burgerservicenummer ontbreekt - heeft dat voor de budgethouders geen gevolgen. Wel worden de budgethouders gevraagd om ontbrekende gegevens aan te vullen, zodat de documenten alsnog aan de formele eisen voldoen.