Amstelveen,
31
maart
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

PGB verantwoording Wlz 2016

De SVB heeft de Verantwoording 2016 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) overeenkomstig de afspraken in het protocol op 31 maart vastgesteld. De Raad van Bestuur van de SVB heeft vastgesteld dat de uitvoering van het Trekkingsrecht onrechtmatig is geweest.

Het percentages van de rechtmatigheid is 57%. Een betaling is rechtmatig als de zorgovereenkomst en de declaratie voldoen aan alle formele eisen. De belangrijkste oorzaak van onrechtmatigheid is dat het coulancebeleid nog bijna het gehele jaar van toepassing is geweest. Daar is in afstemming met alle betrokken partijen voor gekozen om te voorkomen dat er betalingsproblemen zouden ontstaan waardoor budgethouders en zorgverleners in de problemen zouden kunnen komen.

Onrechtmatigheid betekent overigens niet dat er veel betalingen door de SVB onterecht zijn gedaan. Vaak is de declaratie wel correct en is de zorg geleverd, maar er ontbreekt bijvoorbeeld een handtekening of een BSN op de declaratie. Hierdoor voldoen deze declaraties dan niet aan de officiële rechtmatigheidsnormen.

Na de verdere invoering van de handhaving (per 1 november 2016) is in de laatste twee maanden van 2016 een duidelijke verbetering van de rechtmatigheid zichtbaar ten opzichte van eerdere maanden van 2016. De inzet van de SVB is erop gericht de rechtmatigheid de komende maanden verder te verhogen.